• onze school
 • over ons

Over ons

wie we zijn

Waar we voor (be)staan

De Johan de Witt Scholengroep is een school voor openbaar voortgezet onderwijs op vijf locaties in voornamelijk het hart van Den Haag. We bieden alle opleidingen binnen het VO: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, praktijkonderwijs, entree en ISK. Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting VO Haaglanden.

Missie

De Johan de Witt Scholengroep biedt onderwijs, waardoor iedere leerling goed toegerust en met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen.

Dit onderwijs:

 • is van hoge kwaliteit;
 • wordt verzorgd in een veilige en plezierige omgeving waarin we met elkaar leren en werken, met aandacht en respect voor elkaar;
 • houdt rekening met verschillen;
 • sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities;
 • stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving.

Wie we zijn

Ambitieus en gericht op ontwikkeling

Johan de Witt biedt goed onderwijs. Om kwaliteit te blijven bieden zijn we op het Johan de Witt altijd in ontwikkeling. We stellen hoge eisen aan en hebben hoge verwachtingen van elke Johan de Witt’er, leerlingen én personeel. De competenties en de inzet van ons onderwijspersoneel zijn bepalend voor het succes van onze leerlingen. Daarom zetten we in op een leven lang leren en draait het bij ons op school niet alleen om het leren van onze leerlingen, maar ook om het leren van ons personeel.

Betrokken & verbonden

We doen er alles aan om de leerling te laten slagen en succesvol te laten zijn. Hiervoor is betrokkenheid en verbondenheid nodig van leerlingen, personeel en ouders. Samen zorgen we ervoor dat iedere Johan de Witt’er zich elke dag en ieder moment welkom en veilig voelt in een zo optimaal mogelijke leeromgeving.

We handelen altijd in het belang van de leerling en zijn daarin volhardend, maar wijzen de leerling ook op de eigen verantwoordelijkheid. Dit vergt maatwerk waar het kan en nodig is. Het bieden van kansen en mogelijkheden, binnen vooraf gestelde grenzen, is hierbij een voorwaarde.

Eenheid in diversiteit

Onze school weerspiegelt de Haagse samenleving. Onze leerlingen en personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is onze kracht. Het Johan de Witt is met recht een minisamenleving waarin we van en met elkaar leren, om vervolgens met vertrouwen de buitenwereld tegemoet te kunnen treden. Op school behandelen we de ander, zoals we ook zelf behandeld willen worden, met respect en rekening houdend met elkaar.

Verkennen

Onderwijs gaat om meer dan kwalificatie. Ook persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke opdracht. Het is onze taak om leerlingen aan te sporen hun interesses en talent te ontdekken. We maken leerlingen wegwijs in het aanbod, reiken verschillende mogelijkheden aan en stimuleren nieuwsgierigheid om vervolgens te ondersteunen in het ontplooien van deze interesses en talenten. Vanzelfsprekend geldt ditzelfde voor het personeel.

wie we zijn
uitstekend onderwijs

Johan de Witt biedt uitstekend onderwijs

Op het Johan de Witt hebben we iedere leerling in beeld, werken we doelgericht en volgen we de ontwikkelingen en resultaten nauwgezet. Wij weten wat een goede les is en wat dat betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van iedere docent.

Ambities
 • Het Johan de Witt biedt onderwijs waarin de eigen aspecten van kwaliteit merkbaar en zichtbaar zijn, zowel in het curriculum als in de organisatie én het handelen van het personeel. We borgen en onderhouden dat vanuit onze kwaliteitscultuur. Het bieden van uitstekend onderwijs kan alleen als je je blijft verbeteren en kritisch naar jezelf kijkt.
 • Docenten begeleiden de leerlingen, volgens een gezamenlijke aanpak (‘Johan de Wittsystematiek’), zodanig in hun leerproces dat de leerlingen zich steeds autonomer ontwikkelen.
 • De school heeft specifieke aandacht voor de taalontwikkeling van de leerling binnen alle vakken en opleidingen.
 • Leerlingen werken doel- en resultaatgericht naar het hoogst haalbare niveau. Ze maken zich executieve vaardigheden eigen, die ze in staat stellen de regie over het eigen leren te nemen, en ontwikkelen competenties, waarmee ze een vervolgstap kunnen maken naar vervolgonderwijs of werk.
samen

Johan de Witt maken we samen

Johan de Witt is een aantrekkelijke school voor leerlingen en medewerkers. Het is een fijne plek om te werken en leren. We zijn betrokken bij elkaar, werken samen en gaan de dialoog aan.

Nieuwe collega’s en studenten begeleiden we goed, we nemen hen mee in de cultuur van Johan de Witt en staan open voor wat zij toevoegen. Wij laten zien waar we goed in zijn en blijven onszelf ontwikkelen. We zijn wendbaar en flexibel, en gaan uitdagingen met vertrouwen aan.

Ambities
 • Op het Johan de Witt hebben we gemeenschappelijke waarden. Daardoor weten we wat we van elkaar - medewerkers én leerlingen - kunnen verwachten, kunnen we samen plezier hebben en neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. In een open cultuur zorgt een continue dialoog ervoor dat die waarden ‘levend’ blijven en dat iedereen de schoolbrede omgangsvormen onderschrijft en er consequent naar handelt.
 • Op het Johan de Witt kan Iedereen kan zich blijven ontwikkelen. Er heerst een ambitieus leerklimaat voor leerlingen en medewerkers, waarbij onderscheidende kwaliteiten zoveel mogelijk worden benut.
 • Ons personeelsbeleid draagt bij aan zowel de persoonlijke als de schoolontwikkeling en zorgt voor een fijne, veilige en inspirerende werk-/leeromgeving.
in de wereld

Johan de Witt staat midden in de wereld

De school staat midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de internationale stad van vrede en recht en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te oefenen in de maatschappelijke context.

Ambities
 • De lesprogramma’s gebruiken de contextrijke omgeving binnen de school (de wereld in huis) en die van de stad Den Haag als oefenplaats, maar kijken ook over de grenzen heen. Leerlingen maken zo kennis met mogelijkheden in de maatschappij en ontdekken hun eigen interesses.
 • Onze leerlingen geloven in hun eigen kunnen en treden zelfverzekerd de wereld tegemoet. Ze leren hun oordeel uit te stellen, zijn open-minded en empathisch. Ze kunnen kijken en ervaren vanuit meerdere perspectieven. Zij kennen hun sterke en minder sterke kanten en maken op basis van zelfreflectie keuzes voor hun toekomst.
 • We vergroten ieders bewustzijn van zijn/haar impact op het klimaat. Daarnaast creëren we een gezonde schoolomgeving waar aandacht is voor de fysieke en mentale gezondheid van Johan de Witt’ers. De school levert op die manier een bijdrage aan een duurzame en gezonde toekomst.