ISK

Op de locaties Glasblazerslaan & Vermeerstraat verzorgt het Johan de Witt eerste opvang anderstaligen (ISK). ISK-onderwijs richt zich op niet-Nederlandstalige jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die minder dan twee jaar in Nederland zijn en die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. De diversiteit van deze leerlingengroep is groot, zowel wat etnische achtergrond als wat vooropleiding en leervermogen betreft.

Met het ISK-onderwijs wil het Johan de Witt dat de leerlingen:

  • de Nederlandse taal leren;
  • kennismaken met de Nederlandse samenleving;
  • zich voorbereiden op het reguliere onderwijs.

Na een zorgvuldige intake worden de leerlingen voorlopig in de leertrajecten vwo/havo, mavo, vmbo- kader, vmbo-basis, alfa of entree geplaatst. In de eerste opvang staat het leren van de Nederlandse taal en cultuur centraal. De leerlingen krijgen een intensief lesprogramma van Nederlands, met daarin opgenomen burgerschap en kunsteducatie. Dit wordt aangevuld met vakken waarbij een relatief beperkte Nederlandse taalvaardigheid nodig is, zoals rekenen/wiskunde en lichamelijke opvoeding. Tevens krijgen de leerlingen Engels.

De leerlingen werken met studiewijzers gericht op hun vervolgtraject (vwo/havo, mavo/vmbo-kader en vmbo-basis).
Iedere leerling krijgt 3 keer per jaar een voortgangsgesprek over het te verwachten niveau aan het einde van de opleiding.

Doorstroom

Bij de doorstroom, na maximaal 1 jaar, wordt vooraf bekeken of het voorlopige advies wordt omgezet in een vervolgtraject binnen een van de reguliere opleidingen (vo-isk).

VO-ISK

Na de eerste opvang stromen de leerlingen, bij voldoende taal- en rekenniveau, na maximaal één jaar door naar een programma dat past bij hun mogelijke leerweg (havo/vwo, mavo, kader, basis of praktijkonderwijs).

Door het formeren van klassen met een geringe groepsgrootte, krijgen leerlingen tijdens de les optimale begeleiding.