PTO & PTA periodes

Periodes 2016-2017
Periode 1: 22 augustus – 4 november
Periode 2: 7 november – 20 januari
Periode 3: 23 januari – 31 maart
Periode 4: 3 april – 23 juni

PTO & PTA weken
31 oktober – 4 november
16 januari – 20 januari
27 maart – 31 maart
19 juni – 23 juni